Boşanmada Karşı Dava Nasıl Açılır?

Evliliğin yasal olarak sonlandırılmak istenmesi durumunda taraflardan birisinin açtığı davada, davalı taraf kimi zaman kendisini savunmak adına doğru savları öne süremeyebilir. Bu durum iki tarafında evliliği bitiren olaylara farklı noktalardan yaklaşmaları sonucunda oluşmuş olabilmektedir. Örneğin aldatma nedeniyle açılan bir boşanma davasına aldatan kişi eşinin ilgisizliğinin bu duruma yol açtığı savını öne süremeyebilir. O nedenle davacının boşanma nedeni olarak öne sürdüğü husus ile davalının kendi savları farklılık gösterecektir. Bu durumda davalı karşı dava açarak ancak kendi savını savunabilir. Boşanma davasında karşı dava, çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Her iki taraf da kendi savları üzerinden boşanma davalarını yürütmek isterler. Bu, dava sonucunda haklılığın ispatı ve boşanmada kusur oranlarının belirlenmesi açısından son derece önemlidir. Zira boşanmada kusur, nafaka velayet tazminat gibi maddi ve manevi tüm sonuçları doğrudan etkileyebilmektedir. Boşanma davasında karşı dava konusunda bu makalemizde, karşı dava nasıl açılır, boşanmada karşı dava açmak için gerekli süre nedir, boşanma davasında karşı dava sürecinin nasıl yürütülmesi gerekir… gibi hususlarda değineceğiz.

Boşanmada Karşı Dava Nedir?

Boşanmada karşı dava kavramı, açılmış bir boşanma davası sürerken bireylerin kendi savları üzerinden savunma yapabilmelerine olanak sağlayan davadır. Kendisine açılmış bir boşanma davası sonrası karşı tarafın dayandığı boşanma nedeninden farklı olarak kendi boşanma sebeplerini içeren bir dava açma durumu boşanma davasında karşı dava olarak adlandırılır. Örneğin kendisine terk nedeniyle boşanma davası açılmış kişi boşanma davası içerisinde eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu nedenle evi terk ettiği yönünde bir savunma yapabilmek için şiddet nedeniyle karşı dava açabilmektedir. Boşanma davalarında kusurlu taraf nafaka velayet tazminat gibi konularda hak kaybı yaşayabilmektedir. O nedenle boşanmayı getiren olaylarda kusurlu olarak karşı tarafın gösterilebilmesi için boşanmada karşı dava açılması mutlak fayda sağlamaktadır.

Boşanmada Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında karşı dava açılabilmesi için 6100 sayılu Hukuk Muhakemeleri Kanunu 132. maddesine göre belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Söz konusu maddede yer alan şartların yerine getirilmediği noktada boşanma davası sürerken karşı dava açılamamaktadır. Bu şartların olmadığı durumlarda açılacak olan dava, karşı dava niteliğinde olmayıp farklı bir dava olarak görülecektir. Fakat boşanma davalarında karşı dava, iki davanın birleştirilmesi ve birlikte görülmesi usulune göre sürdürülür.

Boşanmada Karşı Dava Açma Şartları

  • Kendisine açılmış olan boşanma davası davalısının, karşı dava açabilmesi için esas boşanma davasının sonuçlanmamış olması gerekir. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra boşanmada karşı dava açılamaz.
  • Boşanma davasında karşı dava içerisinde istenebilecek talepler, asıl boşanma davasındaki talepler ile takas ya da mahsup ilişkisi içerisinde olmalıdır. Ya da karşı dava ile asıl dava arasında bir bağ olması gerekir. Bu durum yok ise yine boşanmada karşı dava açılamaz.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu bu iki şartın, boşanma davasında karşı dava açılabilmesi için yerine getirilmesine hükmetmiştir. Hali hazırda süren bir boşanma davasında karşı dava açılmış ve bu şartların yerine getirilmediği tespit edilmiş ise, birbirinden farklı iki boşanma davası şeklinde dava yürütülür. Bu iki davanın birleştirilmesi söz konusu değildir. Mahkeme gerekli gördüğü durumlarda karşı dava olarak açılmış olan ikinci davanın görevli mahkemeye gönderilmesine hükmedebilir.

Boşanma Davasında Karşı Dava Nasıl Açılır?

Boşanma davası sürerken karşı dava, esas boşanma davası için cevap dilekçesi ile birlikte açılabileceği gibi esasa cevap süresi devam ederken farklı bir boşanma davası olarak da açılabilmektedir. Karşı dava açabilmek için gerekli süre dolduğunda açılacak olan davalarda hakim esas boşanma davası ile karşı dava olarak açılmış boşanma davasını birbirinden ayırmaktadır.

Boşanmada ispat Nasıl Yapılır?

Boşanmak isteyen bireyler açısından evlilik içerisinde yaşanılan hadiselerin, tutum ve davranışların boşanmayı getirdiği kanıtlanmalıdır. Boşanma davasında ispat olmaksızın hakim boşanma yönünde karar vermez. Bu makalemizde boşanmada ispat yükümlülüğü ve boşanma davasında ispat için öne sürülebilecek deliller, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi.. gibi hususlara değineceğiz. Ama öncelikle boşanmada ispatın neden gerekli olduğu, boşanmada ispat yükümlülüğünün kimde olduğu gibi temel konuları ele almak daha doğru olacaktır.

Boşanma Davasında ispat Neden Gereklidir?

Boşanmada ispat, evlilik içerisinde yaşanmış olan olayların ortak yaşam kurulmasını engellediğine dair hakim kanaati oluşturulabilmesi adına gerekli olan durumdur. Bu noktada boşanma davasını açacak olan kişinin yaşadığı olumsuzlukları ispat etmesi gerekir. Boşanmada ispat yapılmadığı zaman, hakim boşanma yönünde hüküm vermez. Bu durum çekişmeli boşanma davaları için geçerlidir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar tüm hususlarda uzlaştıkları için yapılacak bir boşanma protokolü ile boşanma yönünde karar alınabilir. Çekişmeli boşanma davalarında ise ispat davada kusur oranlarının belirlenmesi adına mutlaka yapılmalıdır. Boşanma davası sonunda ispatın yapılmaması davanın reddine neden olabileceği gibi, öne sürülen nedenin ispat edilememesinden dolayı alehte bir sonuç gelmesi olasılığı da yüksektir. İspat boşanma davası içerisinde kusurun hangi tarafta olduğunu ve kimin boşanmanmayı getiren olaylarda daha fazla kusura sahip olduğunun anlaşılması için gereklidir. Bilinmelidir ki boşanmada kusur çocuğun velayeti, nafaka ve tazminat gibi maddi ve manevi sonuçları direk olarak etkilemektedir.

Boşanmada ispat Nasıl Yapılır?

Boşanma davalarında ispat yükümlülüğü davayı açan yani davacı tarafındır. Burada davacı evlilik içerisinde boşanmayı getiren tutum ve davranışları farklı şekillerde ispat edebilir. Burada görgü tanıklarının beyanları kullanılabileceği gibi farklı argümanlar da boşanmada ispat aracı olarak kullanılabilir. Örneğin boşanmada ispat yapılacağı zaman aldatan eşin fotoğrafları, sms kayıtları, telefon görüşmeleri, whatsapp ya da sosyal medya yazışmaları, otel ve seyahat kayıtları, kredi kartı harcamaları… gibi pek çok unsur boşanmada ispat aracıdır. Burada boşanmada ispat yapılırken üzerinde durulması gereken husus, ispat olarak öne sürülen boşanma delillerinin hukuka aykırı bir şekilde elde edilmemiş olmasıdır. Hukuka aykırı şekilde elde edilmiş deliller boşanma davası içerisinde öne sürülemez. Bu duruma örnek vermek gerekirse eşinin Facebook şifresini kırarak eşinin Facebook yazışmalarına ulaşmak özel hayatın gizliliği kapsamında yer alacağından bu delil hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş sayılır ve boşanmada ispat aracı olarak kullanılamaz.

Boşanmada Delil Olarak Kullanılabilecek Argümanlar Nelerdir?

Boşanmada ispat için tanık beyanları dışında kullanılması mümkün olan bir takım belgeler vardır. Bu belgelerin doğruluğu kimi zaman bilirkişi raporları ile kanıtlanabilir. Şimdi boşanmada delil olarak kullanılabilecek olan argümanların neler olduğunu ve nasıl elde edilmesi gerektiğini tek tek açılayacağız. Boşanmada ispat aracı olarak öne sürülecek olan hukuki sebebe göre farklı unsurlar öne sürülebilir. Örneğin aldatmaya dair eşinin başkası ile çekilmiş olan fotoğrafları boşanma davasında öne sürülebilir. Ya da yine aldatma nedeniyle boşanma davalarında ispat aracı olarak gsm operatörlerinden konuşma ve sms kayıtları alınabilir. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar örneğin “eşimi sevmiyorum, bu evliliği daha fazla yürütemeyeceğim, eşimle zorla evlendirildim…” gibi evlilik birliğini sarsacak paylaşımlar boşanma davasında delil olarak sunulabilir. Kredi kartı harcamaları, ses kayıtları, videolar, sehayat harcamaları, otel harcamaları,whatsapp konuşma kayıtları, hastaneden alınacak darp raporları, şikayet sonrası karakoldan alınacak belgeler… gibi bir çok delil mahkemeye sunulabilir. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere boşanmada delil ileri sürerken, bu delilin nasıl elde edildiği ve hukuka aykırı bir durumun olup olmadığının bilinmesi gerekir. Aksi durumda hukuka aykırı şekilde elde edilen delilleri sunan kişilere cezayi yaptırım uygulanabilmektedir.

Boşanmada Davasında Tanık Beyanları

Boşanma davalarında öne sürülecek olan ispat araçlarından en güçlüsü tanık beyanlarıdır. Boşanmayı getiren olaylara şahitlik etmiş kişilerin mahkemede verecekleri beyanlar, boşanmada ispat açısından son derece önemlidir. Örneğin aile içi şiddet nedeniyle açılan boşanma davasında eşini darp eden ya da eşini döven kişinin bu davranışına şahit olmuş aile bireyleri, arkadaşlar ya da komşuların mahkemede tanıklık yapmaları, boşanmada ispat için kullanılabilecek sağlam delillerden birisidir. Boşanmada hakim tanık beyanlarına bağlı deildir. Fakat tanıkların söyleceği beyanlar ve olayların akışının olaya şahitlik etmiş kişilerden dinlenmesi önemli ölçüde kusurun anlaşılmasını sağlayabilmektedir. Hakim boşanmayı getiren olayların veya olayın nasıl gerçekleştiği hakkında tanıklara bir takım sorular yöneltecek ve bu olayların açığa kavuşturulmasını sağlayabilecektir. Boşanmada tanık beyanları verilirken, tanıkların birbirleri ile çelişmemesi, tutarsızlık olmaması gerekir. Tanıkların boşanma davasında hakim huzurunda tanıklık yapmaları gerekir ve yazılı bir şekilde tanıklık yapılması mümkün değildir.

Boşanmada Başka Bir Mahkeme Kararı İspat İçin Kullanılabilir Mi?

Boşanmada ispat için kullanılabilecek belgelerden birisi de farklı bir davaya ait mahkeme kararlarıdır. Örneğin eşin yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi (uyuşturucu, hırsızlık, rüşvet…) ve bu suça ilişkin mahkeme kararı, boşanma davasında ispat için kullanılabilmektedir. Ya da farklı bir örnek vermek gerekirse, şiddet nedeniyle açılan bir boşanma davasında, eşin uyguladığı şiddete ilişkin açılmış olan bir ceza davası sonucunda alınacak mahkeme kararı boşanma davasında ispat için kullanılabilir.

Boşanmada Whatsapp Konuşmaları Delil Kabul Edilir Mi?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte boşanma davalarında delil olarak öne sürülen delillerden birisi de Whatsapp konuşmaları ve whatsapp yazışmaları olmaktadır. Burada yine bilinmesi gereken bu delilin nasıl elde edildiğidir. Örneğin eşin Whatsapp üzerinden hakaret etmesi, aldattığını itiraf etmesi gibi durumlarda Whatsapp konuşmaları delil olarak kullanılabilmektedir. Diğer yandan hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş olan konuşma geçmişi mahkemede delil sayılmayacaktır. Boşanmada Whatsapp konuşmalarının doğruluğu bilirkişi incelemesi ile kanıtlanabilen bir durumdur.

Facebook Boşanmada Delil Sayılır Mı?

İnternetin yaygın bir şekilde kullanılması ve sosyal medya mecraları, boşanmayı getiren olayların ispatı açısından sıklıkla kullanılabilmektedir. Örneğin eşin sosyal medya üzerinden yapacağı bir yazışma ya da fotoğraf paylaşımı boşanma davalarında delil olarak öne sürülebilir. Burada da bu paylaşım ya da yazşmaların doğruluğu bilirkişi incelemesi ile ispatlanabilmektedir. Yine bilinmesi gereken husus, Facebook boşanmada delil olarak kabul edilirken, öncelikle öne sürülmüş olan delilin nasıl elde edildiğine bakılır. Hukuka aykırı şekilde alınan deliller mahkemece kabul görmez. Örneğin eşin Facebook hesabına habersiz giriş yapılması sonucu eşin yazışma dökümü mahkemeye sunulamaz.

Telefon Konuşmaları ve Mesajlar Gsm Operatöründen İstenilebilir

Boşanmada ispat için eşin yapmış olduğu telefon görüşmeleri ya da mesajlar GSM operatörlerindedn talep edilebilmektedir. Burada özel hayatın gizliliği nedeniyle operatörler konuşmaların içeriğini kayıt altına alamazlar. Yalnızca konuşma kaydı olarak hangi numara ile görüşüldüğü ve görüşmenin ne kadar sıklıkla ve ne kadar süre olduğu operatörlerce kayıt altına alınır. Aynı durum mesajlar için de geçerli olup Gsm operatörü yalnızca hangi numara ile hangi tarihte ne kadar mesajlaşıldığı bilgisini kayıt altına alabilmektedir. Konuşma ve mesajların içeriği tutulmasa bile boşanmada ispat için bu görüşmelerin hangi tarihte ve ne sıklıkla yapıldığı yeterli olabilmektedir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davalarında eşin aynı numara ile meşru bir neden olmaksızın sık sık görüşmesi “aldatma şüphesi” taşır ve boşanma davalarında güven sarsıcı davranış unsurunun oluşması için yeterlidir.

Boşanma Ücreti

Boşanma aşamasında olan kişiler açısından merak edilen konulardan birisi de boşanma ücreti olmaktadır. Açılacak olan boşanma davası maliyeti, boşanma davası avukatlık ücreti, boşanma davasında yargılama giderleri, boşanma davası harç ücretleri gibi hususlar, boşanma ücreti içerisinde yer alan farklı maliyet tipleridir. Boşanma ücreti ve boşanma davası masrafları hakkında bilgi vermeden önce açılacak davanın önemi hakkında bilgi vermek daha doğru olacaktır.

Boşanma dendiği zaman insanların aklına öncelikle eşlerinden ayrılmak gelir. Fakat boşanma yalnızca eşlerin fiziksel olarak ayrılmaları anlamına gelmez. Eşlerin hayatlarını ayırmaları, bir çok ortaklığın da sonlandırılması anlamı taşır. Burada eşler, yalnızca ortak yaşadıkları evi ayırmazlar. Boşanmalarda taraflar mal paylaşımı, ortak çocuğun velayeti gibi önemli konularda da ayrılığa giderler. Bu açıdan bakıldığında boşanma yalnızca eşlerin fiziki anlamda hayatlarını ayırmaları değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal anlamda da ortaklıklarını bitirmeleri anlamına gelmektedir. O yüzden boşanma ücreti hakkında araştırma yapan kişilerin, boşanma sürecinin önemini doğru bir şekilde kavramaları gerekecektir.

Boşanma Ücreti ve Boşanma Davası Masrafları

Ülkemizde eşlerin yasal olarak evliliklerini sonlandırmaları adına mutlaka boşanma davası açmaları gerekir. Boşanma davası bir süreçtir ve bu süreç içerisinde ödenmesi gereken zorunlu giderler olabilceği gibi, ödenmesi, yasal hakların korunması adına önemli olan ücretler de bulunur. Boşanma ücreti ne kadar diye merak eden kişiler bu noktada açılacak olan boşanma davası içerisinde yargılama giderlerini karşılamak zorundadırlar. Diğer yandan boşanma davasının açılmasından önce bu boşanma için gerekli belgelerin hazırlanması aşamasında ödenecek tutarlar da boşanma ücreti içerisinde yer alacaktır. Boşanma davası açılmadan önce ödenecek ücretler, boşanma davası içerisinde ödenecek ücretler ve boşanma avukatı tutulması durumunda boşanma avukatı vekalet ücreti, boşanma davası açacak bireylerin ödemeleri gereken masraflardır.

Boşanma davası masrafları veya boşanma ücreti açılacak olan davanın niteliğine, dava için öne sürülecek boşanma sebebine, boşanma avukatı tutulup tutulmamasına, davanın nerede açılacağına göre farklılık gösterebilmektedir. Boşanma davası türüne göre boşanma ücreti değişmesinin sebebi, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma arasında inceleme,tanık dinleme, bilirkişi atanması… gibi bir çok usul farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanma kısaca eşlerin ikisinin de boşanmak istemesi ve Medeni Kanun’da belirtilmiş anlaşmalı boşanma şartlarının yerine getirilmesi durumunda yapılacak olan boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanmanın nasıl yapıldığını “anlaşmalı boşanma” adlı makalemizden erişebilirsiniz. Anlaşmalı boşanmalarda, boşanma ücreti çekişmeli boşanma ile kıyaslandığı zaman daha uygun olmaktadır. Bunun sebebi, yargılamanın anlaşmalı boşanmada tarafların ispat yükümlülüğün olmaması, öne sürülecek olan hukuki sebebin araştırılmasının gerekmemesi gibi durumlar tanık dinleme ve bilirkişi raporu bekleme gibi hususları ortadan kaldırmaktadır. Hal böyle olunca anlaşmalı boşanma davaları daha kısa süreceğinden anlaşmalı boşanma ücreti de daha uygun olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma ücreti ve maliyetini belirleyen farklı unsurlar da bulunur.Yargılama giderleri, anlaşmalı boşanma dilekçesi ücreti, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlama ücreti,anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti gibi kıstaslar bu davanın maliyetini belirler. İstanbul barosunun tavsiye niteliğinde önerdiği anlaşmalı boşanma avukatlık ücreti 4.600 TL’dir. Fakat bu ücret tamamen tavsiye niteliğinde olup tutulacak olan avukatın deneyimi ve ücret tarifesine göre bu rakam farklılık gösterecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanmalar, anlaşmalı boşanmalardan farklı olarak bir takım ispatların yapılması adına araştırma, inceleme, tanık dinleme, delil sunma gibi aşamalardan oluşmaktadır. Bu da çekişmeli boşanma davalarını anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun ve daha karmaşık hale getirir. Çekişmeli boşanma yöntemi ile evliliğin noktalanması durumunda dava içerisinde kusur oranlarının belirlenmesi gerekir. Bu kusur oranları dava neticesinde nafaka velayet tazmat gibi hukuki sonuçları direk etkilemektedir. O yüzden çekişmeli boşanma davalarının titizlikle yürütülmesi gerekir.

Çekişmeli boşanma davalarının bu denli karmaşık ve uzun olması sonucu, boşanma davası için ödenecek ücret de daha fazla olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında delil sunulması, bilirkişi tayin edilmesi, tanık dinletilmesi gibi süreçler ve yargılama giderleri çekişmeli boşanma ücreti açısından belirleyici olmakla birlikte bu dava için avukat tutulması da avukatlık ücreti doğuracağından boşanma ücreti hesaplanırken avukatlık ücreti de hesaba katılmalıdır. Çekişmeli boşanma ücreti davanın niteliğine ve tutulacak olan avukatın tecrübesine, ücret tarifesine göre değişiklik gösterecektir. İstanbul Barosunun tavsiye niteliğinde sunduğu çekişmeli boşanma ücreti tabanı 6.800 TL’dir. Ayrıca çekişmeli boşanma davalarında tazminat isteminin bulunması durumunda dava değerinden yüzde ödenmesi de söz konusu olabilmektedir.

Boşanma Davası Masrafları

Evliliğin mahkeme yoluyla bitirilmek istenmesi durumunda açılacak olan davalarda bireylerin davanın niteliğine göre ödemesi gereken farklı kalem giderler olmaktadır. Boşanma davası masrafları olarak dile getirebileceğimiz bu giderler içerisinde davanın açılabilmesi için gerekli olan harçlar, yargılamanın yapılabilmesi için ödenecek yargılama giderleri, dava içerisinde tanık sunulması, ispata ilişkin bilirkişi tayin edimesi gibi durumlarda bu uygulamaların ücretleri, dava açmadan önce gerekli belgelerin hazırlanması için ödenecek ücretler, boşanmada hak kaybı yaşanmaması için doğru bir boşanma süreci yürütülmesi adına tutulacak avukat ücreti… gibi bir çok kalem gider boşanma davası masrafları açısından belirleyici olmaktadır.

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti

Boşanma davalarında avukat tutulması zorunlu olmamakla birlikte, davanın en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması adına avukat tutulması önerilir. Diğer yandan boşanma avukatları, boşanma davası sonrası yaşanması muhtemel hak kayıplarının da önüne geçilmesi adına müvekkillerine mutlak fayda sağlar. Örneğin boşanma sonrası çocuğun velayetinin alınması, boşanmada nafaka ve tazminat talepleri gibi maddi ve manevi bir çok konuda yaşayabileceğiniz hak kayıplarının telafisi için mutlaka boşanma davasını uzman bir boşanma avukatı ile açmalısınız. Boşanma davası avukatlık ücreti, bu aşamada en fazla merak edilen konudur. Boşanma avukatı ücretleri tutulmak istenilen avukatın deneyimi ve bilgisine göre farklılık göstermektedir. Bu hususta en doğru bilgiyi boşanma avukatları ile iletişime geçerek alabilirsiniz. Diğer yandan her ilde bulunan baroların tavsiye niteliğinde belirttiği avukatlık ücret tarifesi bulunur fakat bu ücretler tavsiye niteliğinde olduğu için avukattan avukata değişiklik gösterecektir.